Bol Sorag-jogap soraglary - Chengdu Baishixing Science and Technology Industry Co., Ltd.
page_banner

Sorag-jogap

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda satmak isleýän bolsaňyz, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, Analiz şahadatnamalaryny / ýerine ýetiriş şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň 20-30 gün dowam edýär.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Caseshli halatlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köplenç muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% balans.

Haryt kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillik ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Şeýle hem, howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen gaplamalary we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Eltip bermek üçin tölegler nähili?

Eltip bermek bahasy, harytlary saýlamagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

J: Biz bu ýerde görkezilen ähli önümleri öndürijidiris.

S: Torda görkezilmedik aminokislotalary sargyt edip bilerismi?

J: Hawa, müşderileriň talaplaryna laýyklykda sintez hyzmatyny hödürleýäris.

S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: Eltip bermek wagty, adatça resmi sargyt alnanda 7 ~ 15 gün.

S: Nusga berýärsiňizmi?Mugtmy ýa-da goşmaça?

J: Nusgalary mugt hödürleýäris.

S: Hiline nädip gözegçilik edýärsiňiz?

J: Harytlaryň her bir topary synagdan geçirilmeli we QA tarapyndan goýberilmegini tassyklamaly, hiline gözegçilik etmek üçin QC tarapyndan barlanylýar.

S: Paketiňiz näme?

J: Biziň umumy paketimiz 25 kg / barrel, içinde iki gatly aç-açan haltajyk bar.

S: Tölegden soň iberiş ýagdaýyny nädip bilip bilerin?

J: Iberiş jikme-jiklikleri gaplamagy, no yzarlamagy öz içine alýar.suratlary ýüklemek, iberiş resminamalary E-poçta arkaly täzelener.