page_banner

Toparymyz

Dr. Shi

Dr. Şi

2015-nji ýyl, doktor Şi Çaňing bu kompaniýa goşuldy, innowasiýa studiýasy döretdi, kompaniýanyň gözleg we barlag toparyna ýolbaşçylyk etdi, köp sanly möhüm taslamany işläp düzdi we kompaniýanyň ösüşi üçin täze mümkinçilikler döreden köp patent üçin ýüz tutdy.

Dr. Shi

Janköýer

13 ýyllap himiýa pudagy bilen meşgullanýar, API araçylaryny we heterosiklik önümlerini tehniki taýdan ösdürmäge ökde.

Dr. Shi

Zhu Çiang

Uniwersiteti gutarandan soň, her ýyl 10-dan gowrak täze önüm öndürilip, kompaniýamyzda aminokislotanyň önümlerini öwrenmek we ösdürmek bilen meşgullandy.

Dr. Shi

Wang Gang

20 ýyldan gowrak wagt bäri aminokislotanyň önümlerini gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýan, ähli aminokislotaly önümleriň häsiýetleri, aýratynlyklary we bazar bahasy bilen tanyş we täze taslamalaryň ätiýaçlyklarynyň sany onlarça adama ýetdi.

Dr. Shi

Tang Fengqiong

35 ýyldan gowrak wagt bäri synag işleri bilen meşgullanýar, baý synag tejribesini toplady.Kompaniýanyň hilini dolandyrmak üçin jogapkär aminokislotany kesgitlemek usullaryny işläp düzmek we barlamak ukybyna eýe.

Dr. Shi

Cheň Çengçuan

Hil barlag bölüminiň müdiriniň orunbasary, kompaniýada 5 ýyldan gowrak synag işi.

Dr. Shi

Ç

Hil barlagy bölümindäki ähli hasabatlara syn berýänler seresaply işlemek we ýörite gözleg ruhuna eýe.

Dr. Shi

Jiang Şuýin

Hil barlag bölüminiň ähli resminamalaryny tabşyrmak we tertiplemek üçin jogapkär boluň.

Dr. Shi

Wu uxuxiang

Synag işgärleriniň täze nesliniň esasy okuw obýekti.