sahypa_banner

Toparymyz

Dr. Şi

Dr. Şi

2015-nji ýyl, doktor Şi Çaňing bu kompaniýa goşuldy, innowasiýa studiýasy döretdi, kompaniýanyň gözleg we barlag toparyna ýolbaşçylyk etdi, köp möhüm taslamalary işläp düzdi we köp sanly patent üçin ýüz tutdy, bu kompaniýanyň ösüşi üçin täze mümkinçilikler döretdi.

Dr. Şi

Mo Fan

13 ýyl himiýa senagaty bilen meşgullanýan, API araçylaryny we heterosiklik önümleri.t-ni tehniki taýdan ösdürmäge ökde.

Dr. Şi

Zhu Çiang

Uniwersiteti gutarandan soň, her ýyl 10-dan gowrak täze önüm öndürilip, kompaniýamyzda aminokislota önümlerini gözlemek we ösdürmek bilen meşgullandy.

Dr. Şi

Wang Gang

20 ýyldan gowrak wagt bäri aminokislotalar önümlerini gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýan, ähli aminokislota önümleriniň häsiýetleri, aýratynlyklary we bazar bahasy bilen tanyş we täze taslama ätiýaçlyklarynyň sany onlarça adama ýetdi.

Dr. Şi

Tang Fengqiong

35 ýyldan gowrak wagt bäri synag işleri bilen meşgul, baý synag tejribesi toplady.Kompaniýanyň hilini dolandyrmak üçin jogapkär aminokislotany kesgitlemek usullaryny işläp düzmek we barlamak ukyby bar.

Dr. Şi

Cheň Çengçuan

Hil barlag bölüminiň müdiriniň orunbasary, kompaniýada 5 ýyldan gowrak synag işi.

Dr. Şi

Ç

Hil barlag bölümindäki ähli hasabatlara syn berýänler seresaply işlemek we ýörite gözleg ruhuna eýe.

Dr. Şi

Jiang Şuýin

Hil barlag bölüminiň ähli resminamalaryny tabşyrmak we tertiplemek üçin jogapkär boluň.

Dr. Şi

Wu uxuxiang

Synag işgärleriniň täze nesliniň esasy okuw obýekti.