BANNER22-1(1)
BANNER3
banner111
49fe65cf

Kompaniýamyz hakda

Biz näme edýäris?

2003-nji ýylyň 29-njy ýanwarynda döredilen Senagat sebitinde ýerleşip, aminokislotalary we olardan emele gelenleri taýýarlaýarys.2011-nji ýylda iki sany aminokislotany öndürmek liniýasy we bir dermanlyk aralyk önümçilik liniýasy bilen AA fazasynyň tehniki öwrülişik taslamasy amala aşyryldy we milli GMP standartyna laýyklykda 5000 inedördül metrden gowrak önümçilik ussahanasy guruldy.

has giňişleýin gör

Gyzgyn önümler

Önümlerimiz

Has giňişleýin albomlar üçin biziň bilen habarlaşyň

Üstünlik hiline ymtylmak

Häzir SORAG
 • Production Capacity

  Önümçilik kuwwaty

  Chengdu Baishixing, Hytaýdaky aminokislotany öndürýän zawodlara gram hödürleýär.

 • OUR SERVICES

  HYZMATLARYMYZ

  Nusgalar
  Howpsuz maglumatlar sahypasy
  Derňew şahadatnamasy

 • OUR MISSION

  MISSION

  Chengdu Baishixing adam lukmançylygynyň we azyk senagatynyň ösmegine belli bir goşant goşmagy ýüregine düwdi.

Iň soňky maglumatlar

habarlar

Ulanylanda tötänleýin alanyl-l-tirozini syzsak, oňa nädip dogry çemeleşip bileris?Chengdu Baishixing size ädimleri aýdýar: 1. Eger dem alýan bolsaňyz, adamy arassa howada geçiriň.Dem almasaňyz, emeli dem alyň.

Biomedikal alymlar öýjük medeniýeti gözlegleriniň ýerlikliligini we köpelmegini gowulandyrmak üçin has köp iş etmeli

Tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin gutapjyklary ulanýarys.Bu web sahypasyna göz aýlamagy dowam etdirmek bilen, gutapjyklary ulanmagymyza razylaşýarsyňyz.Köp maglumat.Süýdemdiriji öýjükleriň biomedikal gözleg hasabatlarynyň has standartlaşdyrylmagy we jikme-jik bolmagy, daşky gurşawy has gowy gözegçilikde saklamak we ölçemek üçin gyssagly zerurlyk bar ...

Öýjük medeniýeti howpuny azaldyň: Hapalanmakdan akylly boluň

Witroda öýjükleri ösdürip ýetişdireniňizde, iki we üç ölçegli medeniýetleri bakteriýalar, kömelekler ýa-da wiruslar bolsun, iki we üç ölçegli medeniýetleri amatly patogenlerden goramak üçin dogry ýerli ýa-da ulgamlaýyn immun ulgamy ýok.Dürli potensial çeşmelerden medeniýeti çalt ele alyp, dinamikasyna täsir edip bilerler ...