sahypa_banner

Biomedikal alymlar öýjük medeniýeti gözlegleriniň ýerlikliligini we köpelmegini gowulandyrmak üçin has köp iş etmeli

Tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin gutapjyklary ulanýarys.Bu web sahypasyna göz aýlamagy dowam etdirmek bilen, gutapjyklary ulanmagymyza razylaşýarsyňyz.Köp maglumat.
Süýdemdiriji öýjükleriň biomedikal gözleg hasabatlarynyň has standartlaşdyrylmagy we jikme-jik bolmagy, öýjük medeniýetiniň daşky gurşaw şertlerini has gowy gözegçilikde saklamak we ölçemek üçin gyssagly zerurlyk bar.Bu, adam fiziologiýasynyň modellemesini has takyklaşdyrar we gözlegleriň köpelmegine goşant goşar.
Saud Arabystanynda we ABŞ-da KAUST alymlarynyň we kärdeşleriniň topary süýdemdirijileriň öýjük setirlerinde tötänleýin saýlanan 810 kagyzy derňedi.Olaryň 700-den gowragy öýjük medeniýeti gurşawynyň daşky gurşaw şertleri barada degişli maglumatlary goşmak bilen 1749 aýratyn öýjük medeniýeti synaglaryna gatnaşdy.Toparyň derňewi, şular ýaly gözlegleriň ýerlikliligini we köpelmegini ýokarlandyrmak üçin has köp iş edilmelidigini görkezýär.
Öýjükleri adaty protokollara laýyklykda dolandyrylýan inkubatorda ösdüriň.Emma öýjükler öser we wagtyň geçmegi bilen daş-töweregi gaz bilen çalşyp, “dem alar”.Bu olaryň ösýän ýerli gurşawyna täsir eder we medeniýetiň kislotasyny, erän kislorody we kömürturşy gazynyň parametrlerini üýtgedip biler.Bu üýtgeşmeler öýjükleriň işine täsir edýär we fiziki ýagdaýy janly adam bedenindäki ýagdaýdan tapawutlandyryp biler.
"Gözleglerimiz, alymlaryň öýjükli gurşawa gözegçilik etmekden we gözegçilik etmekden näderejede üns bermeýändiklerini we hasabatlaryň belli bir usullar bilen ylmy netijelere ýetmegine näderejede ähmiýet berýär" -diýdi.
Mysal üçin, gözlegçiler seljeriş kagyzlarynyň ýarysyna golaýynyň öýjük medeniýetleriniň temperaturasy we kömürturşy gazy barada hasabat berip bilmediklerini anykladylar.10% -den az inkubatorda atmosferadaky kislorodyň bardygyny, 0,01% -den hem az mukdarda kislotanyň bardygyny habar berdi.Habar beriş serişdelerinde erän kislorod ýa-da kömürturşy gazy barada hiç hili habar ýok.
Gözlegçileriň, öýjükleriň işlemegi üçin möhümdigi belli bolsa-da, öýjük medeniýeti ýaly öýjük medeniýetiniň tutuş prosesinde fiziologiki taýdan degişli derejeleri saklaýan daşky gurşaw faktorlaryna köp üns bermediklerine gaty geň galýarys."
Topara KAUST-nyň deňiz ekology Karlos Duarte we Salk institutynyň ösüş biology Huan Karlos Izpisua Belmonte bilen bilelikde öýjük biology Mo Li ýolbaşçylyk edýär.Häzirki wagtda KAUST-a sapar edýän professor we biomedikal alymlara dürli öýjük görnüşleriniň medeni gurşawyna gözegçilik etmek üçin ýörite gurallary ulanmakdan başga-da, standart hasabatlary we gözegçilik we ölçeg proseduralaryny taýýarlamagy maslahat berýär.Ylmy alsurnallar hasabat standartlaryny kesgitlemeli we media kislotasyna, erän kislorod we kömürturşy gazyna ýeterlik gözegçilik we gözegçiligi talap etmeli.
"Öýjük medeniýetiniň daşky gurşaw şertlerini has gowy hasabat bermek, ölçemek we gözegçilik etmek alymlaryň tejribe netijelerini gaýtalamak we köpeltmek ukybyny ýokarlandyrmalydyr" -diýýär."Closerakyndan syn etmek täze açyşlara itergi berip biler we kliniki gözlegleriň adam bedenine degişliligini ýokarlandyryp biler."
Deňiz alymy Şannon Kleýn: "Süýdemdirijileriň öýjük medeniýeti wirus sanjymlaryny we beýleki biotehnologiýalary öndürmek üçin esas bolup durýar" -diýdi."Haýwanlary we adamlary barlamazdan ozal, öýjükleriň esasy biologiýasyny öwrenmek, kesel mehanizmlerini köpeltmek we täze neşe birleşmeleriniň zäherliligini öwrenmek üçin ulanylýar."
Klein, SG we ş.m. (2021) Süýdemdirijileriň öýjük medeniýetinde daşky gurşawa gözegçilik edilmezligi iň oňat tejribäni talap edýär.Tebigy biomedikal in Engineeringenerçilik.doi.org/10.1038/s41551-021-00775-0.
Bellikler: B öýjük, öýjük, öýjük medeniýeti, inkubator, süýdemdiriji öýjük, önümçilik, kislorod, pH, fiziologiýa, kliniki, gözleg, T öýjük
Bu söhbetdeşlikde professor Jon Rossen indiki nesilleriň yzygiderliligi we kesel diagnozyna täsiri barada gürrüň berdi.
Bu söhbetdeşlikde News-Medical, professor Dana Krawford bilen COVID-19 pandemiýasy döwründe alyp barýan gözlegleri barada söhbet etdi.
Bu söhbetdeşlikde “News-Medical” doktor Neeraj Narula bilen ultra gaýtadan işlenen iýmitler we bu nädip içegäniň çiş keseliniň döremek howpuny ýokarlandyryp biljekdigi barada söhbet etdi.
News-Medical.Net şu şertlere laýyklykda bu lukmançylyk maglumat hyzmatyny hödürleýär.Bu web sahypasyndaky lukmançylyk maglumatlarynyň hassalar bilen lukmanlaryň / lukmanlaryň arasyndaky gatnaşyklary we olaryň berip biljek lukmançylyk maslahatlaryny çalyşmak däl-de, goldamak üçin niýetlenendigini ýadyňyzdan çykarmaň.


Iş wagty: 07-2021-nji sentýabr