page_banner

Habarlar

 • Biomedikal alymlar öýjük medeniýeti gözlegleriniň ýerlikliligini we köpelmegini ýokarlandyrmak üçin has köp iş etmeli

  Tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin gutapjyklary ulanýarys.Bu web sahypasyna göz aýlamagy dowam etdirmek bilen, gutapjyklary ulanmagymyza razylaşýarsyňyz.Köp maglumat.Süýdemdiriji öýjükleriň biomedikal gözleg hasabatlarynyň has standartlaşdyrylmagy we jikme-jik bolmagy, daşky gurşawy has gowy gözegçilikde saklamak we ölçemek üçin gyssagly zerurlyk bar ...
  Koprak oka
 • Öýjük medeniýeti howpuny azaldyň: Hapalanmakdan akylly boluň

  Witroda öýjükleri ösdürip ýetişdireniňizde, iki we üç ölçegli medeniýetleri bakteriýalar, kömelekler ýa-da wiruslar bolsun, iki we üç ölçegli medeniýetleri amatly patogenlerden goramak üçin dogry ýerli ýa-da ulgamlaýyn immun ulgamy ýok.Dürli potensial çeşmelerden medeniýeti çalt ele alyp, dinamikasyna täsir edip bilerler ...
  Koprak oka
 • Ownuk molekulýar peptidleriň ýokumly siňdiriş mehanizminiň aýratynlyklary

  Ownuk molekulýar peptidleriň siňdiriş mehanizminiň aýratynlyklary haýsylar?Bilýärsiň, geliň seredeliň.1. Ownuk molekulýar peptidler iýmit siňdirilmän gönüden-göni siňdirilip bilner Adaty iýmitleniş teoriýasy, belogyň diňe haýwanlar tarapyndan siňdirilip we ulanylyp bilinjekdigini çaklaýar ...
  Koprak oka
 • Baýşixing, Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň 100 ýyllygyny nädip belleýäris

  Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň 100 ýyllygy, ähli hytaýlylar bu uly baýramçylygy belleýärler.Týan'menmen meýdanyndan Hytaýyň ähli künjeklerine çenli adamlar, esasanam kommunistik agzalar muny özleri ýaly belleýärler.Baishixing Kommunistik partiýasy 100 ýyllygyny belleýär ...
  Koprak oka
 • N-asetil-tiazolidin-4-karboksil turşusy (CAS: 5025-82-1) Çengdu baişixing tarapyndan emläk girizilmegi

  Önümiň ady: Asetil-Tiazolidin-4-Karboksil turşusy CAS: 5025-82-1 Beýleki Iňlis ady: Folcisteine, NATCA; aatca; FOLCISTEINE; aatcaFolcisteine; Folcisteine5025-82-1; 2-gidroperoxy-1,4-dioksan; N-; Asetil-tiazolidin-4-awtoulag himiki kitapboksili; N-asetil-tiazolidin-4-karboksil; asetil-tiazolidin-4-karboks ...
  Koprak oka
 • “Derman däl neşe serişdeleriniň we psihotropiki neşe serişdeleriniň gözegçilik edilýän görnüşleriniň goşmaça katalogyna” 18 maddanyň goşulmagy barada bildiriş.

  "Narkotik neşe serişdelerini we psihotropiki neşe serişdelerini dolandyrmak baradaky düzgünnama" we "Derman däl neşe serişdelerini we psihotropiki dermanlary sanawlaşdyrmak çäreleri" degişli düzgünlere laýyklykda Jemgyýetçilik Howpsuzlyk Ministrligi, Milli Saglyk Komissiýasy ...
  Koprak oka
 • Aminokislotalaryň nädip tapylandygy

  Aminokislotalar belokyň möhüm, ýöne esasy birligidir we olarda amin topary we karboksil topary bar.Habarçy RNK (mRNA) terjimesini ýeňilleşdirýän belok funksiýalaryny sazlamagy öz içine alýan gen aňlatma prosesinde giň rol oýnaýarlar (Scot et al., 2006).Ol ýerde ...
  Koprak oka
 • Aminokislotalaryň aýratynlyklary

  --Aminokislotalaryň häsiýetleri çylşyrymly, ýöne ýönekeý, sebäbi aminokislotanyň her bir molekulasy iki sany funksional topara degişlidir: karboksil (-COOH) we amin (-NH2).Her bir molekulada gapdal zynjyr ýa-da R topary bolup biler, mysal üçin Alanin, metil gapdal zynjyryny öz içine alýan adaty aminokislotanyň mysalydyr ...
  Koprak oka
 • L-sisteiniň peýdalary

  Sistein kükürdi öz içine almaýan aminokislotasy hökmünde bellidir.Glutationyň esasy düzüm bölegi bolmak bilen, bu aminokislota köp möhüm fiziologiki funksiýalary goldaýar.Mysal üçin, sisteinden, glutamik kislotadan we glisinden ýasalan glutation adam bedeniniň ähli dokumalarynda bolýar.In ...
  Koprak oka
 • Dipeptidler

  L-α-dipeptidler (dipeptidler) beloklar we aminokislotalar bar diýen ýaly öwrenilmedi.Ilkinji gözleg L-aspartil-L-fenilalanin metilester (aspartam) we Ala-Gln (Lalanyl-L-glutamin) boýunça meşhur söwda önümlerinde ulanylýandygy sebäpli geçirildi.Bulardan başga-da ...
  Koprak oka
 • First aid measures for the Handling of L-ALANYL-L-TYROSIN

  L-ALANYL-L-TYROSIN-i dolandyrmak üçin ilkinji kömek çäreleri

  Ulanylanda tötänleýin alanyl-l-tirozini syzsak, oňa nädip dogry çemeleşip bileris?Chengdu Baishixing size ädimleri aýdýar: 1.Siz dem alýan bolsaňyz, adamy arassa howada geçiriň.Dem almasaňyz, emeli dem alyň.2. Deriniň kontaktynda sabyn we köp mukdarda ýuwuň ...
  Koprak oka
 • Şanhaý CPHI-de (2020-nji ýylyň 16-18-nji dekabry) -W7B13-de duşuşyň

  “Chengdu baishixing Science and Technology Industry Co., Ltd” her ýyl Şanhaý CPHI-ä gatnaşýar, ýüzbe-ýüz duşuşmak özara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň we müşderimiziň biz hakda has köp maglumat bermeginiň iň gowy usulydyr!2021-nji ýylda Japanaponiýa CPHI-de sergi tertibi - Mart - Booth belgisi: 1D53 Amerika C ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2